Integritet

Integritetspolicy

Information om Stafsjös behandling av personuppgifter

Stafsjö samlar in och använder personuppgifter i olika delar av vår verksamhet. För oss är det viktigt att du är bekväm med hur vi hanterar det.

Personuppgifter som skickas till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679; GDPR) och denna policy för personuppgifter.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera eller länka till en viss individ. Detta kan innehålla namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Personuppgifterna kan också variera beroende på syftet för vilket de samlas in och behandlas. I allmänhet inkluderar behandlingen uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar bara in personuppgifter som tillhandahålls frivilligt. Detta kan skickas via e-post, telefonsamtal, möte eller andra sätt. Vi samlar också in personuppgifter om du använder webbformulär på denna webbplats. 

Stafsjö samlar också in data via vår webbplats med hjälp av cookies som samlar in data från din webbläsare. Se www.stafsjo.com/cookies.

Syfte, rättslig grund och radering

Vi behandlar personuppgifter för att:

  • Marknadsföra våra produkter och skicka relevant information direkt till befintliga och potentiella kunder eller andra intressenter av betydelse för vår verksamhet.
  • Att svara på och/eller fullgöra en förfrågan, offert eller kontrakt. Detta kan vara både försäljnings- och inköpsrelaterat, och personuppgifterna kan behövas både före och efter förfrågan, offerten eller kontraktet.
  • Behandling av jobbansökningar som tillhandahålls av arbetssökande.

Den rättsliga grunden för denna behandling är ett legitimt intresse av att upprätthålla och uppfylla våra affärsskyldigheter gentemot personuppgiftsinnehavaren. Dina personuppgifter kommer att raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål för vilka de samlades in. Undantag kan göras från radering om Stafsjö behöver uppgifterna för att uppfylla lagkrav eller för att skydda Stafsjös juridiska intressen.

 Du har rätt att säga upp dina personuppgifter som används för marknadsföringsrelaterad kommunikation. Skicka förfrågan till info@stafsjo.se så kommer vår kommunikation att avslutas.

Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av ett begränsat antal personer som behöver dem för det beskrivna syftet.

Stafsjö säljer, handlar eller överför inte dina personuppgifter till externa parter med undantag som beskrivs nedan baserat på Stafsjös legitima intressen att upprätthålla och uppfylla våra affärsskyldigheter gentemot dig. Vi delar endast personuppgifter med dessa parter om de samtycker till att hålla dina uppgifter konfidentiella och hantera dem juridiskt korrekt. Om dina personuppgifter kräver överföring till länder utanför EU / EES vidtas åtgärder för att säkerställa att de hanteras säkert och konfidentiellt.

  • Vi kan vidarebefordra och dela dina personuppgifter till Ebro Armaturen Gebr. Bröer GmbH och dess dotterbolag (”Bröer Bröer group” som Stafsjö är en del av) eller till auktoriserade distributörer så att de kan marknadsföra och sälja relevanta produkter till dig eller svara på dina frågor.
  •  Vi kan dela personuppgifter med leverantörer vi använder för olika tjänster, främst för våra IT-system.
  • Dina personuppgifter kan också delas om det krävs med polisen eller någon annan myndighet som kräver det enligt lag för att skydda Stafsjös rättsliga intresse eller för att upptäcka, avslöja och förhindra bedrägerier och andra säkerhetstekniska frågor.

Skydd och säkerhet

Stafsjö vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring och radering. All data lagras i databaser som skyddas av åtkomstkontroller och av brandväggar.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att korrigera felaktiga uppgifter, begränsa användningen av uppgifterna eller neka till vissa typer av hantering och i vissa fall också rätten att radera personuppgifterna.

Du är välkommen att kontakta oss med begäran om ändringar, radering eller information om vår behandling av dina personuppgifter. Detta måste göras via e-post eller post undertecknat av dig själva.

Kontakt med dataansvarig
Stafsjö Valves AB
SE-618 95 STAVSJÖ
Telefon: +46 11 39 31 00 E-post: siteadmin@stafsjo.se